ติดต่อเรา

โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 ถนนสวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170

  • 02 885 2670 – 5
  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 502

ศูนย์ประสานงานกลาง

ธุรการกลาง กิจกรรมพิเศษ ทะเบียน โภชนาการ สุขภาวะ อาคารสถานที่และความปลอดภัย

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 0, 500 หรือ 503

สื่อสารองค์กร

  • 02 885 2670 – 5 ต่อ 540, 541 หรือ 542
  • 063 924 7479